مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن مهندسان مشاوراستان فارس

1- فتوکپی آخرین تغییرات در شرکت.
2- فتوکپی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (استان).
3- فتوکپی روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس.
4- فتوکپی مدرک تحصیلی مدیر عامل.
5- فتوکپی شناسنامه مدیر عامل.
6- دو قطعه عکس رنگی 4*3 مدیر عامل (کارشناس حقیقی).
7- ارائه اصل فیش بانکی حق عضويت ساليانه پرداخت شده به حساب جام بانك ملت به شماره 6175954928 به نام انجمن مهندسان مشاور استان فارس.

مبلغ پرداختي حق عضويت ساليانه طبق شرح زير است:

 

• ورود عضويت در انجمن مبلغ 1/500/000 ريال
• حق عضويت اشخاص حقيقي مبلغ 800/000 ريال
• حق عضويت اشخاص حقوقي مبلغ 4/000/000 ريال