تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

کنکاوان معدن شیراز

مدیرعامل : علی یعقوبی                                                                 
تلفن : 2-2426541
دورنگار : 2426543
همراه : 09177158559
آدرس : شیراز – بالاتر از دروازه قرآن -جنب یگان ویژه


رشته یا گرایش    پایه
ژئوتکنیک      1و2
محیط زیست     3
تأسیسات آب و فاضلاب     3
پی جویی و اکتشافات معدن        3