تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

طلایه داران صنعت راه، آب و ساختمان


مدیرعامل : حجت همت                                                                  
تلفن : 6260832 - 6270981
دورنگار : 6260829
همراه : 09171110248
آدرس : شیراز– بلوار ستارخان- جنب رستوران امپراطور - کوچه 8- فرعی اول سمت راست - واحد 2


رشته یا گرایش    پایه
شبکه های آبیاری و زهکشی     3
ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی    3