همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

سمینار آموزشی بررسی تغییرات و اصلاحات در قانون مالیات های مستقیم با تاکید بر شرکتها و اشخاص حقوقی